Algemene voorwaarden

1. WELKOM

Hartelijk welkom op de website www.best-chocolates.com , eigendom van

 

BVBA Chocolaterie Hans De Groote

Telefoon: +32 (0)57 20 69 70
Fax: +32 (0)57 20 11 70
E-mail: info@best-chocolates.com
Ondernemingsnummer: BE 0471 401 786

 

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met onze algemene voorwaarden. De onderhavige verkoopsvoorwaarden worden overeengekomen tussen de Verkoper, BVBA Chocolaterie Hans De Groote enerzijds en anderzijds de Gebruiker die producten reserveert of bestelt via de webshop www.best-chocolates.com. Deze voorwaarden zijn er voor de veiligheid van beide partijen en regelen de contractuele relatie van de transacties tussen de Gebruiker en BVBA Chocolaterie Hans De Groote.

De huidige Algemene Voorwaarden kunnen ten allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd of aangevuld worden. Elke aankoop van de Gebruiker na een eventuele wijziging houdt een aanvaarding in van de nieuwe voorwaarden. Indien één van deze voorwaarden niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de andere voorwaarden onverkort van toepassing.

 

De Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar in de verschillende talen die op de website worden gebruikt. Voor vragen of opmerkingen kan u als klant altijd terecht bij onze Klantendienst: via email op info@best-chocolates.com of telefonisch op het nummer 0032 57 20 69 70. U wordt zo spoedig mogelijk geholpen! 

 

2. GEGEVENS EN PRODUCTEN

BVBA Chocolaterie Hans De Groote poogt naar beste vermogen correcte en accurate productinformatie te verschaffen. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal BVBA Chocolaterie Hans De Groote wel de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

 

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke- of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

 

BVBA Chocolaterie Hans De Groote kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse- of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

 

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan ten alle tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.

 

De prijzen, vermeld op het ogenblik van de bestelling, zijn inclusief BTW en exclusief verzendingskosten. Mocht de prijs verkeerd of worden de verzendkosten verkeerdelijk voorgesteld, dan is BVBA Chocolaterie Hans De Groote verantwoordelijk om zo spoedig mogelijk de Gebruiker te informeren. In voormeld geval kan de Gebruiker de bestelling kosteloos annuleren.

Bij leveringen buiten de Europese Unie kunnen taxen aangerekend worden, die door de Gebruiker dienen betaald te worden. 

 

3. BESTELLING

Bestellen kan vanaf de leeftijd van 18 jaar of ouder, mits men niet handelingsonbekwaam is. Indien men niet aan deze voorwaarden voldoet, dient men zich te laten vertegenwoordigen door een ouder of wettelijke vertegenwoordiger. 

 

De online bestelling kan slechts verwerkt worden als de Gebruiker zich duidelijk heeft geïdentificeerd tijdens het stappenplan die voorgesteld wordt in het bestelproces. De Gebruiker is zelf en uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid van alle ingevulde gegevens. Bij een eerste bestelling krijgt de klant de mogelijkheid om verder te gaan als gast, of om de inschrijvingsprocedure te volgen. In dit laatste geval volstaat een aanmelding om een nieuwe bestelling te plaatsen.

 

De Verkoper verbindt er zich toe om de geplaatste bestelling te verwerken volgens de mogelijkheden die de voorraad strekt en volgens de in deze voorwaarden geformuleerde beperkingen. Bij een onverwachte stockbreuk dient de Verkoper de Gebruiker te informeren en behoudt de Verkoper het recht om de reservatie voor een bestelling te annuleren. In dit geval voorziet de Verkoper een accurate terugbetaling.

 

Bij het bevestigen van de bestelling aanvaardt de Gebruiker de bestelling aan de gestelde prijs, deze Algemene Voorwaarden alsook alle verrichtingen via de website. Pas dan wordt de bestelling als definitief beschouwd.

 

Na de aanvaarding van betaling zal BVBA Chocolaterie Hans De Groote steeds een bevestigingsmail van de bestelling sturen naar de klant. 

 

BVBA Chocolaterie Hans De Groote behoudt zich het recht om een bestelling aan extra voorwaarden te onderwerpen of zelfs te weigeren in de volgende gevallen:

  • bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw;
  • wanneer kan worden aangenomen dat de klant voor de koper onaanvaardbare commerciële doeleinden beoogt
  • bij uitputting van de voorraad van een bepaald artikel
  • bij overmacht

 

Indien de klant nog verdere vragen heeft omtrent het aanbod of de bestelling, kan deze voor bijkomende inlichtingen steeds contact opnemen met de Klantendienst, vermeld in art. 1. Bedrijven, ondernemingsraden, gemeenschappen, verenigingen of clubs die door volume-aankoop aanspraak maken op kortingen, nemen ook rechtstreeks contact op met de Klantendienst voor een prijsofferte. Alle vragen worden zo snel mogelijk persoonlijk beantwoord.

 

4. BETALING

BVBA Chocolaterie Hans De Groote voorziet de mogelijkheid om veilig en vlot te betalen met behulp van diverse betaalmethoden. De aanvaarde betalingsmodaliteiten staan vermeld op de website. De klant betaalt via het betaalplatform Mollie en ontvangt een betalingsbevestiging via e-mail.

Voor de betalingsmodaliteiten met kredietkaarten en de veiligheid hieromtrent verwijzen we naar onze privacy policy.

 

De kosten voor verzending worden opgegeven bij de bestelling vooraleer de klant definitief bevestigt. De bestelling van de klant wordt onmiddellijk verwerkt en verzonden na bevestiging van betaling.

 

5. VERZENDING

BVBA Chocolaterie Hans De Groote stelt alles in het werk om de klant een vlotte verzending te verzekeren. Daarbij komt de versheid van kwaliteitsvolle producten op de eerste plaats. Verzendingen worden steeds uitgevoerd door een professionele koerier.

 

5.1 LEVERINGSTERMIJN

De transporttijd, uitgedrukt in werkdagen, begint op de dag dat het pakket afgegeven wordt aan de koerierdienst. De Gebruiker ontvangt dan per e-mail een trackingcode om zo het pakket te kunnen volgen.

 

In de mate van het mogelijke wordt de leveringstermijn gerespecteerd die op de orderbevestiging wordt vernoemd. Mocht er zich een vertraging voordoen van deze leveringstermijn, om welke reden dan ook (overmacht, foutief of onvolledig adres,…), dan kan dit in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding.

 

Indien er meerdere artikelen besteld worden, dan vertrekt de levering pas zodra alle artikelen voorradig zijn. In drukke periodes kunnen de leveringen oplopen met enkele werkdagen. Tevens bij een grote bestelling kan er meer tijd nodig zijn. Alles wordt immers vers verpakt en naar wens van de klant.

 

De leveringen gebeuren enkel op werkdagen tussen 8u en 18u, niet tijdens het weekend en niet op feestdagen. Bij temperaturen boven de 25°C worden noch op donderdag (uitgezonderd naar BeNeLux) noch op vrijdag bestellingen verstuurd, dit omdat er geen controle is over de temperatuur in de opslagruimtes van transportfirma’s tijdens het weekend.

 

Indien de gevraagde leverdatum niet haalbaar is, wordt de Gebruiker via email geïnformeerd. Mocht het order van de Gebruiker niet tijdig geleverd worden, dan kan de Gebruiker de Klantendienst (art.1) contacteren met vermelding van ordernummer. Mocht BVBA Chocolaterie Hans De Groote door uitzonderlijke omstandigheden er niet in slagen de bestelling binnen de 30 dagen na de orderbevestigingsmail uit te sturen dan kan deze bestelling kosteloos geannuleerd worden en wordt de terugbetaling gegarandeerd.

 

Voor verzendingen buiten de Europese Unie kan heel uitzonderlijk voorvallen dat de douane een fysieke inspectie van het pakket doorvoert. Deze interventie kan leiden tot een vertraging van de levertijd van 24 tot 96 uur. BVBA Chocolaterie Hans De Groote kan voor dit voorval niet verantwoordelijk worden gehouden.

 

5.2 LEVERINGSADRES

De levering gebeurt enkel in de landen die in de website staan vermeld. Voor volgende landen wordt enkel geleverd op het vasteland en dus niet op de eilanden: Frankrijk, Griekenland, Italië, Portugal en Spanje. Er wordt niet geleverd aan postbus adressen.

 

Indien de koper een foutief of onvolledig leveringsadres heeft doorgegeven, is het zijn verantwoordelijkheid en kan dit aanleiding geven tot extra kosten die op de koper zullen verhaald worden. De koper verliest dan eveneens het recht op terugbetaling en kosten voor een nieuwe verzending zijn ten laste van de koper.

 

Bij afwezigheid van de bestemmeling wordt de zending naar een afhaalpunt gebracht. Indien deze daar niet opgehaald wordt binnen de 7 dagen wordt het pakket teruggestuurd naar BVBA Chocolaterie Hans De Groote. In voornoemd geval komt de zending niet in aanmerking voor terugbetaling indien het producten bevat met beperkte houdbaarheid (houdbaarheid minder dan 3 maanden na de verzending). Kosten voor een nieuwe verzending zijn ten laste van de koper.

 

5.3 VERPAKKING

BVBA Chocolaterie Hans De Groote hanteert verpakkingsmaterialen om de producten optimaal te beschermen. Er wordt eveneens rekening gehouden met mogelijks schadelijke omgevingstemperaturen. Mede dankzij deze voorzorgsmaatregelen kan BVBA Chocolaterie Hans De Groote niet aansprakelijk worden gesteld voor schade door transport en bijbehorende kosten.

 

5.4 LEVERING VRIJGESTELD VAN BTW (IC-LEVERING)

Volgens het art. 39 van het wetboek kunnen buitenlandse klanten met BTW nummer leveringen ontvangen die vrijgesteld zijn van BTW. Dit mits een bestelling van minimum € 135. In dat geval wordt niet besteld via de webshop, maar dient de bestelling minimum 1 week voor levering doorgegeven te worden via e-mail: info@best-chocolates.com

 

6. ANNULATIE VAN EEN BESTELLING

6.1 GEBREKKIG PRODUCT/VERKEERDE LEVERING

Bij ontvangst van de bestelling wordt de Gebruiker geacht de goederen onmiddellijk te inspecteren. Indien er wordt geconstateerd dat de levering niet conform de aanvraag is, dan tekent de Gebruiker de leveringsbon niet af en/of vermeldt deze duidelijk het probleem op de bon van de koerier. Binnen de 24u brengt de Gebruiker BVBA Chocolaterie Hans De Groote op de hoogte van het probleem via volgend email adres: info@best-chocolates.com

 

6.2 HERROEPINGSRECHT

De koper heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van reden de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de koper of een door de koper aangewezen derde persoon, die niet de vervoerder is, de zending fysiek in bezit krijgt.

 

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het dat de koper zijn mededeling betreffende de uitoefening van zijn herroepingsrecht verzendt naar BVBA Chocolaterie Hans De Groote voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

Indien de koper zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen op eigen risico en op eigen kosten terugsturen naar BVBA Chocolaterie Hans De Groote. Dit dient zo snel mogelijk te gebeuren en niet later dan 14 dagen na de dag waarop de koper het besluit om de overeenkomst te herroepen heeft meegedeeld. De koper is aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen die het gevolg is van gebruik van deze goederen die verder gaat dan nodig om de kwaliteit van de goederen te inspecteren.

 

Dit herroepingsrecht kan niet worden aangewend bij volgende gevallen:

  • bij levering van goederen die specifiek voor de Gebruiker ontworpen zijn
  • bij levering van goederen die snel kunnen bederven of een beperkte houdbaarheid hebben
  • bij levering van goederen die niet kunnen teruggezonden worden om gezondheidsredenen of hygiënische redenen en waarvan de verzegeling na levering werd verbroken

 

6.3 RETOURZENDINGEN

Enkel online gekochte goederen komen in aanmerking voor retourzending. 

De te volgen procedure voor een retourzending:

 

Stap 1: Contact opnemen met info@best-chocolates.com en ordernummer vermelden, alsook een ondubbbelzinnige verklaring en een foto van het te betwisten product. Of een ingevuld Herroepingsformulier terugsturen naar BVBA Chocolaterie Hans De Groote via e-mail of per post. Vervolgens worden retourinstructies teruggestuurd. De retourkosten die vernoemd worden in de mail zijn ten laste van de koper.

 

Stap 2: Goederen worden verpakt voor ze teruggestuurd worden (enkel de niet gebruikte goederen, in originele verpakking en volledig met originele etiketten en accessoires)

 

Stap 3: Het retouretiket wordt afgedrukt en gekleefd op de doos/dozen. De koper voorziet voldoende frankering. Indien de zending meer dan 50 EUR bedraagt dient de zending aangetekend te gebeuren. Een koerierdienst wordt aangeraden alsook een verzekering van de verzending. Een kopie van de factuur wordt bijgevoegd en een begeleidende kopie van de verklaring of het herroepingsformulier.

 

Stap 4: Indien de goederen in goede omstandigheden terecht komen bij BVBA Chocolaterie Hans De Groote dan zal de koper zo snel mogelijk worden terugbetaald. Mochten deze goederen onvolledig of beschadigd toekomen, dan wordt de koper hiervan op de hoogte gebracht.

 

BVBA Chocolaterie Hans De Groote behoudt het recht om geretourneerde artikelen te weigeren of niet terug te betalen indien de verpakking geopend werd of indien de producten door de koper gebruikt of beschadigd werden. Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden steeds geweigerd en teruggestuurd naar afzender.

 

De volledige aansprakelijkheid van BVBA Chocolaterie Hans De Groote zal nooit de aankoopprijs van het product in kwestie overschrijden.

 

7. AANSPRAKELIJKHEID BIJ GEBRUIK VAN DE WEBSITE

BVBA Chocolaterie Hans De Groote streeft ernaar om zo volledig en precies mogelijk de producten weer te geven op de website. BVBA Chocolaterie Hans De Groote zet zich eveneens in om een veilige en vlotte werking van de website creëren. Naar beste vermogen worden de goederen maximaal beschermd met adequate verpakking. Een tijdige levering wordt eveneens nagestreefd, alsook een persoonlijke service na verkoop. De Algemene Voorwaarden worden opgevolgd doorheen elke fase van de online verkoop.

 

De Gebruiker verbindt er zich toe om juiste informatie te bezorgen in het bestelproces en de Algemene Voorwaarden na te leven bij het bevestigen van de bestelling.

BVBA Chocolaterie Hans De Groote geeft echter geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

 

BVBA Chocolaterie Hans De Groote kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

 

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. BVBA Chocolaterie Hans De Groote verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

 

BVBA Chocolaterie Hans De Groote is niet verantwoordelijk voor het verlies of voor de materiële of anders schade, van welke aard ook, die de Gebruiker of een derde zou lijden bij het gebruik van de goederen. BVBA Chocolaterie Hans De Groote kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet naleven van om het even welke leveringstermijn, aangezien alle termijnen louter indicatief zijn zonder enige verplichting in hoofde van BVBA Chocolaterie Hans De Groote, noch voor enige andere schade die zij zou veroorzaken door haar fout of haar nalatigheid. Iedere gevolgschade of om het even welke andere schade die niet kan worden voorzien door één van de partijen op het moment van het sluiten van de verkoopovereenkomst is uitgesloten voor vergoeding. De volledige aansprakelijkheid van BVBA Chocolaterie Hans De Groote zal nooit de aankoopprijs van het product in kwestie overschrijden.

 

BVBA Chocolaterie Hans De Groote behoudt het recht om op ieder ogenblik en zonder enige voorafgaande waarschuwing de website geheel of gedeeltelijk inactief te zetten of stop te zetten wegens onderhoud, updating of enige andere reden.

 

8. BESCHERMING VAN DE PRIVACY

BVBA Chocolaterie Hans De Groote hanteert strikte maatregelen om de bescherming van de gegevens van de Gebruiker te garanderen. Deze gegevens, die zowel rechtstreeks worden verzameld bij inschrijving en/of bestelling of onrechtstreeks door bv. gebruik van cookies, inschrijving nieuwsbrief, reserveringsaanvraag of bestelling, worden bijgehouden uitsluitend voor intern gebruik.

De Privacy Policy kan hier geraadpleegd worden. Deze privacy policy voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten aangeboden door BVBA Chocolaterie Hans De Groote. Door het gebruiken van de website aanvaardt de Gebruiker impliciet de Privacy Policy.

De Gebruiker heeft overeenkomstig met de Wet Betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van 30 juli 2018 ten allen tijde het recht om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen indien hij/zij niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent de activiteiten van de Verkoper. Hiervoor kan de Gebruiker contact opnemen met de Verkoper.

 

9. INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT

Alle rechten, en in het bijzonder alle Intellectuele Eigendomsrechten die verbonden zijn met deze website worden beheerd door en zijn het exclusieve bezit van BVBA Chocolaterie Hans De Groote. Op grond van deze rechten is het verboden om informatie, beelden of beschrijvingen die zich bevinden op de website te wijzigen, kopiëren, verspreiden, reproduceren of hiermee afgeleide documenten te creëren, al dan niet voor commerciële doeleinden. Alle onderdelen van de website alsook de gebruikte technologie wordt beheerd door BVBA Chocolaterie Hans De Groote en zijn ten allen tijde auteursrechtelijk beschermd.

 

10. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Het Belgisch recht is van toepassing op deze website. Ingeval van geschillen aangaande het sluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van het contract of van de huidige Algemene Voorwaarden, zijn enkel de zetels van het arrondissement Ieper en desgevallend het Hof van Beroep te Gent bevoegd.